Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

O mnie

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Członek zespołu Kancelarii Mucha Rogała Adwokaci i Radcowie Prawni w Rzeszowie.  Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego rzeczowego, przygotowaną pod kierownictwem naukowym prof. Jana Olszewskiego pt. „Służebność przesyłu”. Posiada również wyższe wykształcenie w zakresie kierunku administracji oraz europeistyki.. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2, jak również posiada certyfikat z języka angielskiego prawniczego TOLES na poziomie HIGHER, posiada również komunikatywną znajomość języków rosyjskiego i niemieckiego. Adwokat Karol Szado w szczególności specjalizuje się w reprezentacji klientów w szeroko rozumianym postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, prawie instytucji służebności przesyłu (uzyskiwaniu odszkodowań od sieci przesyłowych), roszczeniach powypadkowych, reprywatyzacji oraz zagadnieniach związanych z gospodarką nieruchomościami. Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata Karola Szado w szczególności na obszarach właściwości Sądów Okręgowych w: Rzeszowie, Przemyślu, Zamościu, Tarnowie, Tarnobrzegu, Lublinie, Krośnie, Krakowie i Kielcach.

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Służebność przesyłu

Roszczenia powypadkowe

Prawo spadkowe

Prawo budowlane

Reprywatyzacja

Wywłaszczanie nieruchomości

Prawo medyczne

Prawo rzeczowe

Prawo zobowiązań – windykacja należności

Prawo karne

Prawo podatkowe

Prawo autorskie

Prawo ochrony konsumentów

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywałem w kancelarii Mucha Rogała, gdzie adwokat dr Andrzej Mucha oraz adwokat Bartosz Rogała odbyli aplikacje prokuratorskie, które zostały zakończone złożeniem egzaminów prokuratorskich a następnie pełnili funkcję prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie (adwokat Bartosz Rogała) oraz w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie (adwokat Andrzej Mucha). Zdobyte doświadczenie związane z praktyką stosowania prawa i prowadzeniem skomplikowanych spraw cywilnych, gospodarczych i karnych, w tym karnych gospodarczych, gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług. Pod tak specjalistycznym okiem zdobywałem bogate doświadczenie oparte nie tylko o wiedzę prawniczą ale również praktyczną.
tel: 660 586 126

Kontakt
Rzeszów
„Prawo karne powinno stanowić „barierę”, którą napotykają podmioty biorące udział w procesach gospodarczych po przełamaniu i niedopełnieniu przez nie nakazów i zakazów wynikających z regulacji prawa cywilnego, handlowego czy administracyjnego, które jako podstawowe dla badanej materii, regulują proces gospodarowania. Z koli w aspekcie funkcji regulacyjnej, prawo karne (…) powinno być stosowane w umiarem rozwagą i wyczuciem” * W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych gospodarczych jest realizowana przede wszystkim poprzez:
Wyspecjalizowane dochodzenie na terenie całego kraju roszczeń z tytułu posadowienia na nieruchomościach urządzeń przesyłowych (linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, ropociągów) oraz odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
Wyspecjalizowane dochodzenie na terenie całego kraju roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania związanych m. in. z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, wypadkami w rolnictwie, zaniżonymi odszkodowaniami z tytułu OC/AC z uwagi na zniszczenia pojazdu.
Reprezentacja klientów między innymi w toku postępowań tyczących się:  
stwierdzenia nabycia spadku,
przyjęcia i odrzucenia spadku,
zrzeczenia się spadku,
zachowku,
odpowiedzialności za długi spadkowe,
działu spadku,
stwierdzenia nieważności testamentu,
uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
Reprezentacja klientów przed organami administracji pulicznej oraz sądami administracyjnymi w zakresie uzyskania warunków zabudowy, samowoli budowlanej, uzyskania pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej.
Reprezentacja klientów w zakresie postępowań o uzyskanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość bądź postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości m. in na podstawie:
1. ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości;
2. dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945;
3. dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
4. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach;
5. ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi;
6. dekretu o lasach
7. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach;
8. dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych;
9. ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach;
„Prawo karne powinno stanowić „barierę”, którą napotykają podmioty biorące udział w procesach gospodarczych po przełamaniu i niedopełnieniu przez nie nakazów i zakazów wynikających z regulacji prawa cywilnego, handlowego czy administracyjnego, które jako podstawowe dla badanej materii, regulują proces gospodarowania. Z koli w aspekcie funkcji regulacyjnej, prawo karne (…) powinno być stosowane w umiarem rozwagą i wyczuciem” * W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych gospodarczych jest realizowana przede wszystkim poprzez:
Reprezentacja klientów w zakresie tzw. błędu medycznego w procesach cywilnych w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia oraz przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Świadczone usługi obejmują w szczególności:
  analizę stanu prawnego nieruchomości,
sprawy o uzyskanie odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od przedsiębiorców przesyłowych,
sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z ruchomości i nieruchomości, w tym przez przedsiębiorców przesyłowych,
postępowanie o stwierdzenie niezgodności stanu prawnego księgi wieczystej ze stanem faktycznym,
sprawy o zasiedzenie służebności gruntowych, w tym służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu,
sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości i ruchomości,
sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
sprawy o zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
sprawy związane z hipoteką i zastawami,
sprawy związane z powództwami o naruszenie własności oraz posiadania,
postępowanie wieczystoksięgowe.
dochodzenia odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia min. OC, AC, NNW, pojazd zastępczy;
dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów, nieopłaconych faktur, jak również obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami na drodze polubownej oraz sądowej, między innymi z zakresu:
umów sprzedaży, rękojmi za wady oraz gwarancji,
umów najmu i dzierżawy, 
umów darowizny,
umów renty i dożywocia,
dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w tym między innymi: odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, szkód wyrządzonych przez zwierzęta,
dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
Reprezentacja podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.
Reprezentacja klientów przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
Ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych oraz ochroną praw pokrewnych.
Kompleksowe usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianej ochrony konsumentów, w szczególności w zakresie:
sporządzania i opiniowania umów, wzorców umów oraz regulaminów dla konsumentów
prowadzenia postępowań reklamacyjnych
sporządzania powództw i wniosków w tym zakresie
prowadzenia spraw w związku z praktykami naruszających zbiorowe interesy konsumentów
współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz Federacją Konsumentów