SPECJALIZACJE

Sprawy karne i karnoskarbowe:

1.

Obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), postępowania sądowego i wykonawczego, w sprawach dotyczących m. in. przestępstw powszechnych:

 • obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), postępowania sądowego i wykonawczego, w sprawach dotyczących m. in. przestępstw powszechnych:
 • zabójstwa
 • uszkodzenia ciała (tzw. lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu)
 • narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
 • kierowania lub udziału w zorganizowanych grupach przestępczych
 • kradzieży, rozboju, paserstwa
 • spowodowania wypadku komunikacyjnego
 • przeciwko bezpieczeństwu przeciwko w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub wbrew sądowemu zakazowi, niezatrzymanie się do kontroli)
 • przeciwko obyczajności
 • oszustwa
 • podrobienia dokumentów
 • znęcania się
 • z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • z innych niż Kodeks karny ustaw szczególnych
 • obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), postępowania sądowego i wykonawczego, w sprawach dotyczących m. in. przestępstw gospodarczych i karnoskarbowych:
 • kierowania lub udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, mających na celu wyłudzenia podatkowe
 • łapownictwa i płatnej protekcji
 • fałszerstwa faktur i dokumentacji księgowej
 • niezłożenia deklaracji podatkowej
 • prowadzenia nierzetelnej księgowości
 • przemytnictwa i paserstwa akcyzowego
 • niegospodarności
 • oszustw kredytowych
 • prania brudnych pieniędzy
 • wyjmowania majątku spod egzekucji
 • z ustawy o rachunkowości (niezłożenie sprawozdania finansowego)
 • z kodeksu spółek handlowych (niezłożenie wniosku o upadłość)
 • z ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (kradzież własności intelektualne, rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia)
 • z ustawy prawo budowlane
 • z innych ustaw szczególnych

2.

Obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), postępowania sądowego i wykonawczego, w sprawach dotyczących m. in. przestępstw gospodarczych i karnoskarbowych:

 

 • zabójstwa
 • uszkodzenia ciała (tzw. lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu)
 • narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
 • kierowania lub udziału w zorganizowanych grupach przestępczych
 • kradzieży, rozboju, paserstwa
 • spowodowania wypadku komunikacyjnego
 • przeciwko bezpieczeństwu przeciwko w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub wbrew sądowemu zakazowi, niezatrzymanie się do kontroli)
 • przeciwko obyczajności
 • oszustwa
 • podrobienia dokumentów
 • znęcania się
 • z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • z innych niż Kodeks karny ustaw szczególnych
 • obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), postępowania sądowego i wykonawczego, w sprawach dotyczących m. in. przestępstw gospodarczych i karnoskarbowych:
 • kierowania lub udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, mających na celu wyłudzenia podatkowe
 • łapownictwa i płatnej protekcji
 • fałszerstwa faktur i dokumentacji księgowej
 • niezłożenia deklaracji podatkowej
 • prowadzenia nierzetelnej księgowości
 • przemytnictwa i paserstwa akcyzowego
 • niegospodarności
 • oszustw kredytowych
 • prania brudnych pieniędzy
 • wyjmowania majątku spod egzekucji
 • z ustawy o rachunkowości (niezłożenie sprawozdania finansowego)
 • z kodeksu spółek handlowych (niezłożenie wniosku o upadłość)
 • z ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (kradzież własności intelektualne, rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia)
 • z ustawy prawo budowlane
 • z innych ustaw szczególnych

3.

Działanie w charakterze oskarżyciela prywatnego w sprawach dotyczących przestępstw:

 • naruszenia nietykalności cielesnej
 • zniesławienia
 • zniesławienia w środkach masowego komunikowania się (Facebook, X‑Twitter, Instagram, fora internetowe)
 • znieważenia
 • lekkiego uszczerbku na zdrowiu

4.

Profesjonalna reprezentacja oskarżonych w postępowaniach odwoławczych, w tym w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, we wskazanym wyżej zakresie

5.

Kompleksowa reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa i dochodzenia), postępowania sądowego i wykonawczego, a także w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na osobie i mieniu wynikające z przestępstwa

6.

Działanie w charakterze oskarżyciela w sprawach z subsydiarnego aktu oskarżenia

Sprawy cywilne:

1.

O uzyskanie wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu i odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych

2.

O uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania związanego ze szkodami na mieniu i osobie (np. śmierć osoby najbliższej) w wypadkach komunikacyjnych, pracowniczych oraz związanych z popełnieniem przestępstw

3.

O zapłatę

4.

O zasiedzenie i rozgraniczenie nieruchomości oraz przygranicznych pasów gruntu

5.

O ustanowienie i zasiedzenie służebności gruntowych, w tym służebności drogi koniecznej

6.

O zniesienie współwłasności nieruchomości

7.

Dotyczące analizy stanu prawnego nieruchomości

8.

Spadkowe, w tym w szczególności:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • dotyczące dziedziczenia testamentowego albo ustawowego
 • o stwierdzenie niegodności dziedziczenia
 • o zachowek
 • dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • dotyczące odrzucenia spadku

9.

Rodzinne, w tym w szczególności:

 • sprawy rozwodowe
 • o podział majątku wspólnego
 • związane z władzą rodzicielską (ograniczenie/pozbawienie praw rodzicielskich)
 • alimentacyjne
 • o zaprzeczenie ojcostwa

10.

O immisje sąsiedzkie, w tym o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości

11.

A także - sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych, a w szczególności:

 • najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
 • kupna-sprzedaży
 • odszkodowawczych
 • ugód pozasądowych
 • deweloperskich
 • małżeńskich majątkowych

Sprawy gospodarcze:

1.

Kompleksowa stałą obsługa prawna przedsiębiorców

2.

Kompleksowa stała obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

3.

Kompleksowa stała obsługa prawna rolników indywidualnych

4.

O zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami

5.

Restrukturyzacyjne, sanacyjne i upadłościowe

6.

Dotyczące likwidacji spółki prawa handlowego

7.

Dotyczące prawa spółdzielczego

8.

Z ustawy o własności lokali

9.

O wyłączenie wspólnika

10.

Przeciwko członkowi zarządu spółki kapitałowej

11.

Dotyczące odpowiedzialności materialnej członków zarządu za zobowiązania spółki

12.

A także - analiza i opiniowanie umów gospodarczych, a w szczególności:

 • spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej
 • spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnej i prostej spółki akcyjnej)
 • współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • kupna sprzedaży ruchomości i nieruchomości
 • oświadczeń gwarancyjnych
 • najmów lokali użytkowych
 • związanych z bieżącymi sprawami podmiotów gospodarczych

Sprawy administracyjne i sądowadministracyjne:

1.

Stała obsługa prawna organów jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)

2.

Dotyczące płatności unijnych, w tym przyznawania, odmowy oraz żądania zwrotu stosownych płatności dla rolników indywidualnych (płatności w ramach systemów: PROW, ONW, wsparcia bezpośredniego)

3.

Z zakresu prawa budowlanego, w tym w szczególności:

 • związane z samowolą budowlaną oraz jej legalizacją
 • uzyskiwaniem warunków zabudowy
 • uzyskiwaniem pozwolenia na budowę
 • postępowania uzgodnieniowe

4.

O wywłaszczenie nieruchomości bądź jej części, w tym również sprawy o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości bądź jej części pod budowę np. dróg komunikacyjnych, urządzeń przesyłowych etc.

5.

Dotyczące skarg na bezczynność organów

6.

W zakresie prawa wodnego

7.

Związane z uzyskaniem pozwolenia na broń

8.

O rozgraniczenie nieruchomości na etapie administracyjnym

9.

Związane ze zmianami w ewidencji gruntów

10.

Dotyczące skarg na akty prawa miejscowego

11.

Związane z prawem ochrony środowiska, w tym sprawy związane z karą za wycinkę drzew

12.

O uzyskanie koncesji, zezwolenia lub pozwolenia

12.

Z ustawy o cudzoziemcach:

 • o uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • o pobyt stały
 • o pobyt czasowy
 • w przedmiocie uzyskania Karty Polaka
 • deportacyjne

Zapraszamy do kontaktu